სტატიები

 ძირითადი ხელშეკრულება

ხელშეკრულება ერთის მხრივ შპს "ჰოსტნოუდსი" (შემდეგში "სერვისის მომწოდებელი") და მეორეს მხრივ მომხმარებელი (შემდეგში "სერვისის მიმღები"), ვდებთ ხელშეკრულებასდა ვთანხმდებით შემდეგზე:1. ხელშეკრულების...